Wybory Prezydenta RP

Formy głosowania podczas wyborów Prezydenta RP 2015

FORMY GŁOSOWANIA

| GŁOSOWANIE W OBWODZIE WŁAŚCIWYM DLA MIEJSCA STAŁEGO ZAMIESZKANIA

Wyborca stale zamieszkały w Mieście i Gminie Mikstat (tzw. zameldowany na pobyt stały lub wpisany na swój wniosek do stałego rejestru wyborców) zostanie  wpisany  z  urzędu  do  spisu  wyborców  sporządzanego  dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

 

 

| GŁOSOWANIE W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE OBWODZIE GŁOSOWANIA (DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW)

Wyborca  może  głosować  w  wybranym  przez  siebie  lokalu wyborczym na terenie Miasta i Gminy Mikstat, innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Mikstat, jeżeli złoży wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Podobnie wyborca, który czasowo będzie przebywał w dniu wyborów na terenie naszej gminy, może zagłosować w jednym ze znajdujących się tu lokali wyborczych, jeżeli  złoży  wniosek  o  dopisanie  do  spisu wyborców.

Wniosek należy złożyć  do  dnia 5  maja  2015r. - Urząd Miasta i Gminy w Mikstat,  (pok. 6 na parterze), tel. (62) 731 00 43, e-mail: hzadka@mikstat.pl  

Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W  przypadku  przeprowadzania  ponownego  głosowania  wyborca, który nie złożył do dnia 5 maja 2015r. wniosku o dopisanie do spisu wyborców  w wybranym  obwodzie  głosowania  może  po  dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem (tzw. II turą), złożyć taki wniosek najpóźniej  w  dniu  19 maja 2015r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Osoby  wpisane  do  spisu  wyborców  w  związku  z  głosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w  przypadku  przeprowadzania  ponownego  głosowania w dniu 24  maja  2015 r.  Wzięcie  udziału  w  ponownym  głosowaniu  w innym  obwodzie  będzie  możliwe  wyłącznie  po  otrzymaniu  z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na swój wniosek otrzyma od pracownika przyjmującego to zgłoszenie pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 Do pobrania (format.pdf):

wniosek o dopisanie do spisu wyborców

 

 

| GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca, mieszkaniec Miasta i Gminy Mikstat, zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów lub chcący głosować w innym lokalu wyborczym niż właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania, otrzyma na swój wniosek (zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej) zaświadczenie o prawie do głosowania. Z  zaświadczeniem  takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania (także poza gminą Mikstat).
Wyborca otrzyma 2 zaświadczenia o prawie do głosowania  (osobne na dzień  pierwszego głosowania 10 maja oraz na dzień ewentualnego ponownego głosowania 24 maja). Wyborca odbiera je za  pokwitowaniem  osobiście  albo  przez  upoważnioną  pisemnie osobę (konieczne jest okazanie dowodu tożsamości przez odbierającego zaświadczenie).

Należy  zwrócić  szczególną  uwagę,  aby  nie  utracić  zaświadczeń o prawie do głosowania. W  przypadku ich utraty, niezależnie  od przyczyny, nie będzie możliwe  otrzymanie kolejnych zaświadczeń, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Zaświadczenia  o  prawie  do  głosowania  są  wydawane  do  dnia 8  maja  2015r. - Urząd Miasta i Gminy w Mikstacie, (pok. 6 na parterze ), tel. (62) 731 00 43, e-mail: hzadka@mikstat.pl   W przypadku głosowania ponownego (tzw. II tury wyborów) zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą (dla wyborców, którzy nie odebrali ich przez I turą) do dnia 22 maja 2015r.

Do pobrania (format.pdf):

wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

 

| GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Głosowanie przez pełnomocnika przeprowadzane jest wyłącznie w kraju. Głosować przez pełnomocnika może każdy wyborca, którzy najpóźniej w dniu głosowania  ukończy  75 lat. Do skorzystania z tej formy realizacji czynnego prawa wyborczego uprawnieni są również wyborcy nie spełniający powyższego kryterium wiekowego, którzy:

1) posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

2) posiadają orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,

3) posiadają orzeczenie o zaliczeniu do I i II gru?? inwalidów,

4) pozostają w stanie stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej  samej  gminie,  co  udzielający  pełnomocnictwa  do  głosowania  lub posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania wydane w innej gminie. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej  dla  obwodu  głosowania  osoby  udzielającej  pełnomocnictwa  do głosowania,  a  także  mężowie  zaufania,  jak  również  kandydaci  w  danych wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt  pełnomocnictwa  do  głosowania  sporządza  się  na  wniosek  wyborcy wniesiony  do  Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia  4 maja 2015r. (poniedziałek) - Urząd Miasta i Gminy w Mikstacie pok. 6 (parter), tel. (62) 731 00 43, e-mail: hzadka@mikstat.pl           

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat),

- pisemną  zgodę  osoby,  która  wyraziła  zgodę  na  przyjęcie pełnomocnictwa,

- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców Miasta i Gminy Mikstat.

Pełnomocnictwa udziela się przed Burmistrzem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez Burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej w 8 maja 2015r. stosownego oświadczenia Burmistrzowi lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Do pobrania (format.pdf):

wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 

 

| GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Każdy wyborca ma prawo głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat najpóźniej do poniedziałku 27 kwietnia 2015r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać następujące informacje:

- nazwisko i imię (imiona),

- imię ojca,

- datę urodzenia,

- numer ewidencyjny PESEL wyborcy,

- wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Miasta,

- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Miasta i Gminy Mikstat,

- ewentualnie żądanie przesłania nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. 

Zgłoszenia kierować należy do Urzędu Miasta i Gminy w Mikstat (pok. 6 na parterze), tel. (62) 731 00 43, e-mail: hzadka@mikstat.pl

Wyborca deklarujący zamiar głosowania korespondencyjnego zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego. Nie później niż w poniedziałek 4 maja 2015r., wyborca, który zadeklarował zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzyma z Urzędu Miasta i Gminy w Mikstacie za pośrednictwem Poczty Polskiej pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w UMiG (pok. 6 na parterze). W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem, doręczający umieści zawiadomienie  o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach  mieszkania.  Termin  powtórnego  doręczenia  nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:

- zaadresowana koperta zwrotna,

- karta do głosowania,

- koperta na kartę do głosowania,

- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,

- instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a.


Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej "Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż w piątek      8 maja 2015r.


Wyborca może też przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną:

- do Urzędu MiG Mikstat (w godzinach pracy) lub w dniu głosowania,

- do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej (w dniu głosowania, do czasu zakończenia głosowania).

Zamiar głosowania korespondencyjnego, w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury), powinien być zgłoszony przez wyborcę do dnia 14 maja 2015r.


Do pobrania (format.pdf):

zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-04-12
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Anioł
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2015 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 499
07 września 2015 15:17 (Administrator) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2015 13:16 (Administrator) - Dodanie załącznika [zgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2015 13:16 (Administrator) - Dodanie załącznika [zgloszenie_zamiaru_glosowania_korespondencyjnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)