Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie otrzymuje wyborca na swoje żądanie wniesione na piśmie. Zaświadczenie...

Dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikstacie,...

Udostępnienie spisu wyborców

Spis wyborców jest to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo wybierania. Spis wyborców dla każdego obwodu głosowania sporządza Burmistrz Miasta i Gminy na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców Spis wyborców jest udostępniany od 6.05.2019...