Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Mikstat zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.mikstat.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2015-07-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-30

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  2. część plików nie jest dostępnych cyfrowo
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Danuta Kamińska , adres e-mail: dkaminska@mikstat.pl , telefon: 627310043.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji           za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Urząd na wniosek jest zobowiązany zorganizować pomoc tłumacza języka migowego.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.                                           Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek A: Urząd Miasta i Gminy w Mikstacie, ul. Krakowska 17
• Do budynku prowadzą 3 wejścia.
• Do budynku prowadzą schody.
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
• Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
• Dla osób ze szczególnymi potrzebami przed wejściem od ulicy. Krakowskiej znajduje się dzwonek do przywołania pracownika urzędu.
• W budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
• Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek B: Urząd Miasta i Gminy w Mikstacie - księgowość, kasa.
• Do budynku prowadzi 1 wejście.
• Wejście do budynku nie posiada schodów.
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
• Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dodatkowe informacje

W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom  ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny.

Koordynatorem do spraw dostępności jest Danuta Kamińska , dkaminska@mikstat.pl, tel. (62) 7310043, fax (062) 7310027,  której zadaniem jest organizowanie  wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie  do usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy  Mikstat.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2020 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Radziszewski
Ilość wyświetleń: 232
30 marca 2020 15:56 (Marek Radziszewski) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
30 marca 2020 15:51 (Marek Radziszewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
30 marca 2020 15:48 (Marek Radziszewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.