Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy Mikstat

Lokalizacja

woj. wielkopolskie

pow. ostrzeszowski

Mikstat

Adres

ul. Krakowska 17

63-510 Mikstat

NIP

514-01-31-093

REGON

000529522

Telefon

+48 62 731 00 39

Telefon

+48 62 731 00 91

Faks

+48 62 731 00 27

Telefon

+48 663 021 976

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP

/umigmikstat/skrytka

Urząd Miasta i Gminy czynny w godzinach

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Wszystkie faktury, rachunki, umowy, itp. należy wystawiać na Miasto i Gminę Mikstat

Miasto i Gmina Mikstat
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat

NIP: 514-02-55-464
REGON: 250854895
PKD: 7511Z
EKD: 7511

GUS - Identyfikator Podziału Terytorialnego Kraju

Powiat Ostrzeszowski - 3018
Mikstat - 301806 3
Mikstat - miasto - 301806 4
Mikstat - obszar wiejski - 301806 5

Wszystkie należoności podatkowe i skarbowe należy wpłacać na podane niżej konto

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Mikstat

02 9584 1063 2009 0900 0680 0002

Prawa obywatela w Urzędzie

Podstawowym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. oraz Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz.1071 z 2000r.)
- w skrócie określany jako k.p.a.

Prawo uzyskiwania informacji

Obywatel ma prawo zażądać, żeby urzędnik informował go o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na ustalenie jego praw i obowiązków. Działania urzędu powinny zapobiegać poniesieniu przez zainteresowana osobę szkody wynikającej z nieznajomości prawa. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości obywatel powinien zwrócić się o wyjaśnienia do urzędnika zajmującego się zagadnieniami, których te wątpliwości dotyczą. Jest on zobowiązany takich wyjaśnień udzielić. Jeżeli zapytany urzędnik nie zajmuje się daną problematyką, powinien on ustalić i wskazać osobę kompetentną do udzielenia niezbędnych informacji.
Podstawa prawna : art. 9 k.p.a.

Terminy załatwiania sprawy przez urząd

Obywatel ma prawo żądać terminowego załatwiania spraw przez urząd. Sprawy powinny być załatwiane w urzędzie bez żadnej zwłoki. Warunkiem niezwłocznego załatwienia spraw jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Z punktu widzenia obywatela najkorzystniejsze jest załatwianie spraw od ręki, najczęściej jednak na rozstrzygnięcie trzeba poczekać. W takim przypadku urząd powinien poinformować obywatela i określić termin, w jakim to rozstrzygnięcie nastąpi. Na żądanie obywatela urząd zobowiązany jest przesłać wydana decyzje lub postanowienie pod wskazanym adresem.
Jeżeli konieczne jest wyjaśnienie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, urząd powinien te okoliczności wyjaśnić i rozstrzygnąć w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas urząd ma dwa miesiące na jej rozpatrzenie.
Jeśli strona odwołuje się od decyzji lub postanowienia do organu wyższego stopnia, wówczas ta instancja powinna rozstrzygnąć sprawę w ciągu miesiąca. Przedłużenie terminów może nastąpić wówczas, kiedy opóźnienie wynika z winy samego zainteresowanego albo z przyczyn niezależnych od urzędu. Urząd powinien o spodziewanym przekroczeniu terminu powiadomić zainteresowanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Podstawa prawna: art. 12 oraz art.35 i art.36 k.p.a.

Wymagane dokumenty

Przed złożeniem wniosku w określonej sprawie należy dowiedzieć się, jakie dokumenty będą wymagane przy składaniu wniosku. Szczegółowej informacji powinien udzielić urzędnik, zajmujący się załatwianiem danego rodzaju spraw.

Opłata skarbowa

Obywatel ma prawo do uzyskania informacji na temat odpłatności związanej ze złożeniem wniosku. Urzędnik powinien go także poinformować, czy złożenie wniosku łączy się
z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej, podać jej wysokość oraz sposób jej uiszczenia. Opłatę skarbową najczęściej uiszcza się w kasie urzędu.

Odwołania

Obywatel ma prawo odwoływania się od decyzji wydanej przez urząd w pierwszej instancji. Urząd umieszcza na decyzji informacje o możliwości odwołania się. W pouczeniu takim urząd określa do jakiej instancji można się odwołać oraz w jakim terminie wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji w ciągu 14 dni, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Treść odwołania nie musi spełniać specjalnych wymogów, wystarczy jeżeli wynika z niej, że obywatel jest niezadowolony z rozstrzygnięcia. Przytoczenie istotnych argumentów faktycznych i prawnych może mieć jednak znaczenie dla sprawy, warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

Prawo zaskarżania do sądu administracyjnego.

Jeżeli decyzja jest niezgodna z prawem, to można ja zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego ( NSA). Skargę można wnieść jedynie po wyczerpaniu odwoływania się od decyzji. Zainteresowana osoba ma na złożenie skargi 30 dni od dnia uzyskania wiadomości o decyzji. Od złożonej skargi należy opłacić wpis. NSA rozstrzyga również skargi na bezczynność organów.
Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym ( Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zmianami)

Skargi i wnioski

Obywatel ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w związku z działalnością urzędu. Może je składać we własnym imieniu, a także w imieniu innych osób, jeśli uzyska na to ich zgodę. Petycje, skargi i wnioski można kierować w szczególności do organów państwowych (np. do ministra, wojewody) oraz do organów samorządu terytorialnego (np. wójta, burmistrza)
Podstawa prawna : art. 63 Konstytucji oraz art. 221 k.p.a.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbania lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Podstawa prawna: art. 227 k.p.a.

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Danych jest Miasto i Gmina Mikstat, 63-510 Mikstat ul. Krakowska 17, tel.: (62) 73-10-043, fax.: (62) 731-00-27, e-mail: umig@mikstat.pl .
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikstacie , 63-510 Mikstat ul. Krakowska 17,
tel.: (62) 73-10-043, fax.(62) 731-00-27, e-mail: iodo@mikstat.pl .
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianiem spraw.
4. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne
i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom), innym podmiotom, oraz osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny.
7. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego.
8. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:
- żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2015 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 235580
25 lutego 2020 12:39 (Marek Radziszewski) - Aktualizacja danych.
25 lutego 2020 12:39 (Marek Radziszewski) - Aktualizacja danych.
25 lutego 2020 12:38 (Marek Radziszewski) - Aktualizacja danych.