Dodatki Mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego.

Prawo do dodatku mieszkaniowego mają:

 • najemcy mieszkań komunalnych, dawnych zakładowych, wynajmowanych w budynkach prywatnych jak również wynajmowanych od właściciela, który ma jedno lub więcej mieszkań na wynajem

 • członkowie spółdzielni zajmujący mieszkania lokatorskie lub własnościowe

 • właściciele domów jednorodzinnych

 • osoby, którym przysługuje prawo do lokalu zamiennego lub socjalnego

Prawo do dodatku zależy od dochodu, powierzchni oraz poniesionych kosztów.

Dochody:

Ustalając prawo do dodatku bierze się pod uwagę dochody przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym, które tworzą osoby stale mieszkające pod jednym dachem i to nie tylko rodzina, ale także osoby nie spokrewnione ze sobą np. konkubenci.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Powierzchnia:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje tylko na określoną powierzchnię lokalu przypadającą na osobę tzw. ”powierzchnię normatywną”, która wynosi odpowiednio :
35m2 – dla 1 osoby
40 m2 – dla 2 osób
45 m2 – dla 3 osób
55 m2 – dla 4 osób
65 m2 – dla 5 osób
70 m2 – dla 6 osób, a w przypadku zamieszkiwania większej liczby osób powierzchnię normatywną zwiększa się dla każdej kolejnej osoby o 5 m2. Jeżeli w lokalu przebywa osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w osobnym pokoju powierzchnie normatywną powiększa się o 15 m2 .
Dodatek otrzyma również rodzina, która przekroczyła powierzchnię normatywną, jednak nie więcej niż o 30 % albo 50 % pod warunkiem , że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni tego lokalu nie przekracza 60 %.

Wydatki:

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym ,

 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,

 • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się

 • opłat za gaz przewodowy,

 • energię elektryczna,

 • ubezpieczeń,

 • podatku od nieruchomości,

 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

Od dnia 1 stycznia 2014r., osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. "odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej", czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:
1)prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,09 zł/miesiąc,
2)składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,40 zł/miesiąc,
3)składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,48 zł/miesiąc.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (www.ure.gov.pl). Wysokość tego limitu wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2015 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 604
08 marca 2016 12:24 (Grażyna Jakubowska) - Zmiana treści zakładki.
01 września 2015 10:18 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
01 września 2015 10:18 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.