Pomoc Społeczna

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
- osobie samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód miesięczny netto nie przekracza kwoty 634 zł
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę, zwanej dalej kryterium rodziny; przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów:

 • ubóstwo,

 • sieroctwo,

 • bezdomność,

 • bezrobocie,

 • niepełnosprawność,

 • długotrwała choroba,

 • przemoc w rodzinie,

 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 • brak umiejętności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • alkoholizm,

 • zdarzenie losowe,

 • klęska żywiołowa.

Pomoc może być udzielona na wniosek osoby zainteresowanej bądź wniosek innej osoby, Może być również udzielona z urzędu.Decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia uprzednio wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osobyzainteresowanej ( w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w szczególnych przypadkach w ciągu 2 dni).Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustala się na podstawie dokumentów:
- dowód osobisty
- zaświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
- decyzja lub odcinek organu rentowego przyznającego emeryturę, rentę,zasiłek chorobowy
- orzeczenie o niepełnosprawności
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
- oświadczenia o wykonywanej pracy zarobkowej lub dorywczej
- zaświadczenia z urzędu pracy
- zaświadczenia o stypendium pobieranym przez studentów
- zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego
- dokumenty potwierdzające stałe opłaty w gospodarstwie domowym tj. za energię elektryczną, telefon, KRUS, rachunki za leki itp.

 

FORMY POMOCY FINANSOWEJ:

 

zasiłek celowy - może być przyznany w szczególności na:

* zakup żywności, leków,opału,odzieży,obuwia,
* drobny remont mieszkania,
* pokrycie kosztów pogrzebu,
* pokrycie strat powstałych na skutek zdarzenia losowego;

zasiłek celowy specjalny - przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie posiadającej dochody przekraczające kryterium dochodowe

zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu - również przy przekroczonym, kryterium dochodowym, a występują okoliczności uzasadniające potrzebę przyznania tej formy pomocy. Może być przyznany w szczególności na:

* zakup opału,
* remont mieszkania,
* pokrycie kosztów leczenia,
* pokrycie kosztów pogrzebu,
* uregulowanie opłat związanych z podłączeniem lokalnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
* zakup niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego,
* wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego.

zasiłek okresowy - przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, oczekiwanie na nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli posiadany dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku uzależniona jest od różnicy pomiędzy wysokością dochodów, a kryterium dochodowego tej rodziny.

zasiłek stały - przysługuje osobie :

* pełnoletniej samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości :

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;

 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:


- dożywianie dzieci w szkole,
- zakup posiłków lub zasiłek celowy na zakup posiłków,
- sprawienie pogrzebu,
- pomoc w formie usług opiekuńczych,
- kierowanie do domu pomocy społecznej,
- pomoc w formie pracy socjalnej i poradnictwa.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2015 10:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 874
08 marca 2016 12:20 (Grażyna Jakubowska) - Zmiana treści zakładki.
08 marca 2016 12:18 (Grażyna Jakubowska) - Zmiana treści zakładki.
01 września 2015 10:16 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.